Obchodní podmínky

Nákupy na pioneer.cpservis.cz

Zde vyzvedávat a sem zasílat.

CP servis s.r.o.
Plzeňská 221/130
Praha 5 Motol
tel. 257 222 221
tel. 602 23 66 23
fax 257 21 95 25
www.cpservis.cz

Dodavatel je zapsán rejstříkového soudu v Praze oddíl C,vložka 111198.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27407586
DIČ: CZ27407586
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje

Dodavatel - Pozor  jen sídlo !!!

CP servis s.r.o.
Vrchlického 10/42 
Praha 5 Košíře
tel. 257 222 221
tel. 602 23 66 23
www.cpservis.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: KB Praha 5 č.ú. 51-1944930277/0100

Objednávky zboží


Seznam zboží na stránkách www.cpservis.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.
Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit při objednávce.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků,
a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka,
a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Osobní odběr

V pracovní době provozovna CP servis,s.r.o Plzeňská 221/130 Praha 5 Motol tel. 257 222 221

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou,
se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí
objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako
"závazné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem,
V tomto závazném potvrzení objednávky dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky,
zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.
Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží zasíláme na základě dostupnosti zboží, způsobu dopravy a možností dodavatele dodat zboží
v co nejkratší době zákazníkovi poštou či jiným přepravcem dle objednávky nejčastěji do 1-5 pracovních dní od
závazného potvrzení objednávky.
Zboží je považováno za doručené dnem dodání zákazníkovi na adresu uvedenou závazném potvrzení objednávky.

Doprava

Dopravu zajišťuje dodavatel na základě objednávky na území České republiky.
Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v objednávce.
Úhrada ceny za zboží
Úhrada ceny za zboží je uvedena v objednávce.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.
Jakékoliv poškození obalu , je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží za přítomnosti dopravce
povinen zkontrolovat stav zboží.Při poškození zboží je nutno potvrdit dopravcem tuto skutečnost.
Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou,
pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

.Případné reklamace vyřizujeme v co nejdřívějším termínu v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady.
Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) vady vzniklé neodbornou nebo nesprávnou montáží

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, co nejpřesnější popis závady, Vaši adresu
4) doklad ( kopii ) o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě, záruční list byl li vydán.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží,
a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.
Před odstoupením dodavatele kontaktuje zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší,
vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli,
a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu
a předložit originál dokladu o koupi zboží.Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,
má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů
od převzetí zboží.

Zboží zasílané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené,
kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu,
je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží
do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody
proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena,
je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení
od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část,
a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční
prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků,
a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především
pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat
emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami,
inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může
zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo
se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat,
a to tak že zašle emailovou adresu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky nahrazují veškeré předešlé
na internetových stránkách www.cpservis.cz před účinností nových obchodních podmínek.


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 8:00 do 17:00

Telefon:+420 257 222 221

Kontakt na naši zákaznickou linku